ด้วยระลึกถึงพระคุณของแหล่งเรียนมา ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์บำรุงสุข  สีหอำไพ  ศิษย์นิเทศศาสตร์จึงนัดหมายกันมาร่วมกันแสดงกตเวทิตาต่ออาจารย์ทุก ๆ ปี  ในวัน บำรุงสุข   31  มกราคม   ในปี 2560 นี้ นอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว ยังได้จัดเสวนา เรื่อง นิเทศศาสตร์วันวาน กับเส้นทางในวันนี้  โดยมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุข  สีหอำไพ  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและบอกเล่าถึงเส้นทางของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีศ.บำรุงสุข เป็นผู้ก่อร่างสร้างคณะร่วมกับคณาจารย์หลาย ๆ  ท่าน

วิทยากรที่ร่วมในการสัมมนาคราวนี้
ศ. กิตติคุณ สุมล  อมรวิวัฒน์
อ. ชัยสิริ สมุทวณิช
รศ.ดร. ขวัญเรือน กิตติวัฒน์
รศ. จุมพล รอดคำดี
รศ. ดร. พีระ จิรโสภณ