มูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ
หรือเรียกให้ย่อแต่เปี่ยมความหมายยิ่งใหญ่ว่า
“นิเทศศาสตร์บำรุงสุข” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535
เพื่อรำลึกถึงอาจารย์ผู้ริเริ่ม บุกเบิก ก่อตั้ง
คณะนิเทศศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก

วิสัยทัศน์

สร้างเสริม ศาสตร์และศิลป์ เชิงวิชาการ ของนิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนให้พัฒนาก้าวหน้าได้มาตรฐาน พร้อมยกระดับจิตใจ ของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ให้มีความตระหนัก รู้รับผิดชอบ ต่อสังคมโลก และประเทศชาติ

“ มุ่งมั่นสร้างเสริมนักนิเทศศาสตร์ ผู้สร้างคุณค่าสู่สังคม ”

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์ องค์กรและหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งนักข่าวพลเมือง
 • ตั้งมาตรฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ตระหนักรู้
 • ชี้ให้เห็นและใส่ใจถึงคุณค่าของสิทธิมนุษยชน และสังคมโดยรวม
 • แนะแนวการทำงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพ
 • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ในโลกสื่อออนไลน์ ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
 • มอบรางวัลแก่ผู้สร้างคุณค่าด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อผลักดันนักสื่อสารต้นแบบที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป

ทำเนียบประธานมูลนิธิ

2535-2540     รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์
2540-2542     คุณดาราณี  อัตตะนันทน์
2542-2544     คุณพันเลิศ  ใบหยก
2544-2548     รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม
2548-2551      รศ.จุมพล  รอดคำดี
2551-2555      คุณเฉลิม  วัชรถานนท์
2555-2559      คุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
2560-2562      ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา
ปัจจุบัน             คุณมารุต อรรถไกวัลวที

คณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารมูลนิธิชุดปัจจุบัน

 1. คุณมารุต อรรถไกวัลวที ประธานมูลนิธิ
 2. คุณพจนารถ ซีบังเกิด รองประธานมูลนิธิฝ่ายวิชาการ
 3. คุณปริญดา อุทัยเจริญพงษ์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ และแผนงาน
 4. คุณชณินทร สินวัต รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
 5. คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล ฝ่ายกิจกรรม
 6. คุณโสภิตา สันติตระกูล ฝ่ายกิจกรรม
 7. คุณรัตยา โตควณิชย์ เลขานุการมูลนิธิ
 8. คุณวรรณธนา วงศ์สุรพิเชษฐ์ เหรัญญิก
 9. คุณภาภิส ศิริวานิช ฝ่ายปฏิคม

คณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารมูลนิธิ โดยตำแหน่ง

 1. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ประธานนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปัจจุบัน
©Copyright-มูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ